رزومه

نورا آزما

2700+

تعداد مشتریان

487+

پروژه های نیمه تمام

16012+

پروژه های انجام شده

مشتریان

نورا آزما

ابزار طب پویا
دارویی و تحقیقاتی عرفان دارو
دارو سلامت فارمد
داروسازی تهران شیمی
دیزل ساز
شیرین عسل
تولیدی و صنعتی پاک شوما
فولاد زرند ایرانیان
چای احمد تهران
تولیدی صنعتی پکا شیمی
دبش سبز گستر
تولیدی پروفیل قائم رازی
آبادان پتروشیمی
گلبرگ غذایی کوروش
پتروشیمی شازند
گروه صنایع غذایی میهن
پتروشیمی خارک
گروه صنعتی لینا
شرکت صنعتی پارس مینو
نگاه طب مهر آریا
صنعتی بهشهر
صنایع رنگ و رزین طیف سایپا
هواپیمایی کارون
پتروشیمی کردستان
توسعه صنایع پترو فولاد غرب
فرآورده های لبنی بل روزانه
گروه بهداشتی فیروز
رسوبگیری
داهی بنداد پشتیبان