خدمات بازرسی کالاهای صنعتی

• بازرسی و نمونه برداری از انواع کالاهای صنعتی
• بررسي و ارائه گزارشات مرتبط با وضعيت توليد و عمليات كنترل كيفيت در محل كارخانه
• گزارش كيفيت و عملكرد تجهيزات بر اساس استانداردهاي معتبر
• نظارت بر انجام آزمايشات در كارخانه سازنده
• انجام آزمايشات غيرمخرب و ساير آزمايشات با استفاده از آزمايشگاه هاي معتبر
• بازرسي حین ساخت و نظارت بر انجام آزمايش هاي حين ساخت واحدهاي صنعتي فرآيند توليد