خدمات بازرسی مواد معدنی

• بازرسي ظاهري محموله هاي معدني در معادن ، دپو ، انبارها
• بررسي و تائيد وزن كالا از طريق نظارت بر باسكول و نيز عمليات تخليه و بارگيري كشتي
• نمونه برداری از معادن و يا دپو در حين فرآيند تخليه و بارگيری ، آماده سازی نمونه بر اساس استانداردهای مرتبط
• DRAFT SURVEY- تعيين كميت محموله كشتی های فله بر- جامدات
• صدور گواهی كيفيت انواع محموله های معدنی(Quality Inspection)
• نظارت بر بارگیری، حمل و نقل و تخلیه از كشتی ، كانتينر، واگن و كاميون شامل بسته بندی ، علامت گذاری و وضعيت سطح كالا
• وضعيت چيدمان محموله و آسيب ديدگی های قابل رويت
• نظارت بر بارگيری شامل بازرسی انبارهاي كشتی و بازرسی آب بندی درب انبارها
• نظارت بر بارگیری، حمل و نقل و تخلیه
• بازرسی خسارت كالا در انبارهای كشتی و يا انبارهای ساحلی