ارائه خدمات بازرسی

• بررسی انطباق کالا قبل و بعد از ارسال و صدور گواهی COI بر اساس نمونه برداری و نظارت بر تست.
• بازرسی ظاهری (کمی و کیفی) قبل و بعد از حمل و صدور گواهی IC
• بازرسی قبل از تحویل و بازرسی بسته بندی و علامت گذاری
• بازرسی کالاهای صادراتی و صدور گواهینامه بازرسی
• بازرسی کالا در کلیه گذرگاه های ورودی و گمرکات
• بازرسی کالا در محل مورد درخواست خریدار یا فروشنده کالا
• بازرسی اقلام معیوب و یا خسارت دیده/بازرسی خسارت
• بررسی اسناد خرید و تعیین ارزش محموله های وارداتی و تائید ارزش پرفورما
• نظارت بر بارگیری، حمل و نقل و تخلیه
• بازرسی حین ساخت و نظارت بر انجام آزمایش های حین ساخت واحدهای صنعتی فرآیند تولید
• نظارت بر تولید.
• نمونه برداری و نظارت بر خدمات آزمایشگاهی
• بازرسی ظاهری از انواع کانتینرها
• بازرسی و نمونه برداری وزن کالاهای فله بر روی کشتی